Uithuisplaatsing (UHP)

Voor als het thuis even niet meer gaat
Het doel van een uithuisplaatsing is een thuisplaatsing
Direct een advocaat nodig?

Uw kind kan of mag even niet meer thuis wonen

Vrijwillig of gedwongen

Lukt het niet om uw kind de nodige veiligheid te bieden of de problemen thuis op te lossen, dan kunt u in samenspraak met de jeugdbescherming opteren voor een vrijwillige uithuisplaatsing. Geen gemakkelijke keuze, waar vaak een hoop problemen aan vooraf zijn gegaan. Soms echter wel noodzakelijk om het tij te keren. Als u moet kiezen tussen de problemen thuis of een tijdelijke oplossing elders, dan kan een vrijwillige uithuisplaatsing rust en een oplossing bieden.

De rechter bepaalt

Mocht uw kind onder toezicht staan of komt te staan en de problemen worden volgens de raad voor de kinderbescherming of de gecertificeerde instelling niet afdoende aangepakt, dan kan de rechter bepalen om uw kind uit huis te plaatsen. Dat is een zeer ingrijpende rechterlijke beslissing, waarbij uw kind tijdelijk niet meer in uw huis mag wonen. U behoudt het ouderlijk gezag, alleen dat wordt ingrijpend ingeperkt. Tijdens de uithuisplaatsing kan uw kind bijvoorbeeld geplaatst worden bij een familielid, in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdinstelling. Juist vanwege de vergaande gevolgen van een uithuisplaatsing is het noodzakelijk dat u de juiste bijstand krijgt bij dit soort kwesties. Wij kunnen de rechter of de jeugdbescherming alternatieve oplossingen, adressen of pleegouders aanbieden, opdat u makkelijker contact kunt houden met uw kind.

Niet eens met de uitspraak?

De uithuisplaatsing wordt alleen door de Kinderrechter uitgesproken als hij of zij deze ingrijpende maatregel absoluut noodzakelijk vindt in het belang van de veiligheid van uw kind. Dit betekent dat de Kinderrechter de problemen thuis te groot en te ernstig vindt voor uw kind om daar te mogen blijven. De Kinderrechter zal evenwel altijd moeten kijken naar minder vergaande oplossingen. Juist daarom is het beter als uw een deskundige meeneemt en wij deze alternatieven voor u kunnen bepleiten.

Bent u het niet eens met de beslissing van de Kinderrechter tot uithuisplaatsing? Dan kunnen wij namens u verweer voeren of de mogelijkheden van een hoger beroep beoordelen. Wij kunnen met u bekijken of uw kind op de juiste plaats is geplaatst en wat er mogelijk is om de uithuisplaatsing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Het belang van uw kind vergt dit!

Jaarlijkse toetsing

U hoeft het niet alleen tegen de jeugdbescherming op te nemen. Minimaal eens per jaar wordt de uithuisplaatsing, samen met de ondertoezichtstelling, getoetst door de Kinderrechter. Juist op deze momenten is er een toetsing door een onafhankelijke deskundige, waarbij uw standpunten worden afgewogen en meegeteld. Laat u ons voor u in verweer gaan, dan vergroot u uw kansen op een goede afloop.

U hoeft het niet alleen te doen

Wij kunnen u op meerdere manieren helpen in deze ingewikkelde situatie. Niet alleen ter zitting, ook tijdens het traject dat moet worden opgestart en worden aangepakt. Neemt u gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Duur van de uithuisplaatsing

De maximale termijn

Een uithuisplaatsing is altijd voor bepaalde tijd. Liefst zo kort mogelijk, maar maximaal 12 maanden vanaf de beslissing van de rechter. In dat jaar moet actief worden bekeken of de redenen voor de uithuisplaatsing zijn weg te nemen. Zo moet er een plan van aanpak worden opgesteld, in samenspraak met u. Er kunnen alternatieven worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld een alternatieve plaatsing of een plaatsing bij een pleeggezin. Uw persoonlijke overtuiging moet worden gerespecteerd, net als uw culturele achtergronden en gebruiken. Natuurlijk moet er ruimte zijn voor contact met uw kind, want een uithuisplaatsing betekent niet dat uw rechten als ouder stop worden gezet. Elk jaar moet de uithuisplaatsing opnieuw worden getoetst door de rechter. Uw kans op een terugplaatsing. Ons advies aan u: Benut die goed en kom tijdig in actie.

 

 

De Jeugdbeschermer

Wat mag u verwachten?

Nadat de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing is uitgesproken door de rechter, wordt u benaderd door een medewerker van de gecertificeerde instelling die is belast met de tenuitvoerlegging van de maatregel. De persoon die u te spreken krijgt wordt een onder meer een ‘jeugdbeschermer’ of ‘gezinsvoogd’ genoemd. Al zijn er andere termen in omloop, zoals ‘gezinsmanager’, ‘jeugdprofessional’, of ‘jeugdreclasseerder’. Hoe de professional ook wordt genoemd, de jeugdbeschermer moet u begeleiding bieden voor de duur van de maatregel. Zo moet er een plan worden gemaakt, opdat de problemen verholpen kunnen worden. Bekeken zal worden of er aanvullende hulp nodig is. En zo ja, welke hulp dan ingezet zal worden. Aan de orde kan zijn hoe het contact met uw kind kan worden verbeterd of wat uw kind aan specifieke vragen heeft. Soms wordt er hulp in het gezin ingezet, soms hulp van buitenaf. Vindt de jeugdbeschermer dat de hulp niet wordt opgepakt, dan kan een ‘schriftelijke aanwijzing’ worden gegeven. Weigeren van het hulpaanbod is dan niet meer zonder gevolgen. Mogelijk heeft u vragen of bedenkingen bij de goed bedoelde hulp of wordt u niet dan wel onvoldoende gehoord. Bij al deze stappen kunt u onze professionals vragen om een juridische beoordeling.

Vroegtijdige beëindiging van de maatregel

Terug naar huis

Lukt het om de bedreigingen weg te nemen, dan kan de gecertificeerde instelling besluiten dat uw kind terug mag naar huis. Een gelukkig moment, waar u vast te lang op heeft gewacht. Helaas is daarmee de kous nog niet af… meestal loopt de ondertoezichtstelling (OTS) nog even door. U moet derhalve mee blijven werken met de jeugdbeschermer en hij of zij kan u aanwijzigingen blijven geven. Is dat extra stukje hulp niet meer nodig? Dan kan de ondertoezichtstelling worden opgeheven of na dat de periode waarvoor de machtiging tot uithuisplaatsing is verkregen aflopen. De raad voor de kinderbescherming zal daar nog wel zijn mening over moeten geven.

Met recht beschermd

Jeugdrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.