Schriftelijke aanwijzing

Bezwaar tegen een beslissing van buitenaf
Omdat het anders kan
Direct een advocaat nodig?

Een opdracht om iets te doen of juist niet doen

Een bevel van de jeugdbescherming

Een schriftelijke aanwijzing is een bevel, op schrift, dat wordt gegeven door de jeugdbescherming in het jeugdrecht om iemand te verplichten om iets te doen of te laten. Denk bijvoorbeeld om een bepaalde vorm van hulp te accepteren, of een omgangsregeling na te komen.

Voor welke situaties?

Alleen in de gevallen waarbij de gezaghebbende ouder of het kind niet mee wil werken aan adviezen van de gezinsvoogd, kan een schriftelijke aanwijzing worden gegeven. Wordt die aanwijzing gegeven, dan moet de gezaghebbende ouder die nakomen. Zelfs als er een juridische ouder is zonder gezag, die de aanwijzing niet na komt. De term schriftelijke aanwijzing is misleidend, want een schriftelijke aanwijzing kan zelfs mondeling worden gegeven. Zolang een gezag ouder of kind maar wordt gedwongen om iets te doen of na te laten. Het onderscheid is belangrijk, want u kunt in beroep tegen deze beslissing. De termijn is echter kort, er zijn maar twee weken om de Kinderrechter te vragen om een oordeel. Het is daarnaast mogelijk dat de jeugdbeschermer eerst een voornemen tot een schriftelijke aanwijzing geeft. U heeft dan het recht om uw standpunt en visie te geven. Voordat een aanwijzing kan worden gegeven, moet de gezinsvoogd eerst proberen om u via overleg zover te krijgen dat wordt meegewerkt aan de op te leggen maatregel. De schriftelijke aanwijzing is dus bedoeld als uiterste middel.

Niet naleven

Wordt de schriftelijke aanwijzing niet opgevolgd, dan kan de jeugdbeschermer de rechter vragen om een dwangsom. U moet dan een boete betalen voor elke keer dat de aanwijzing niet wordt opgevolgd. Verder bestaat het risico dat een ondertoezichtstelling wordt verlengd als de schriftelijke aanwijzing niet is opgevolgd.

Ervaren jeugdrecht advocaat

Heeft u een schriftelijke aanwijzing ontvangen en bent u het er niet mee eens? Of heeft u ander juridisch advies nodig? Wij hebben jarenlange ervaring in het jeugdrecht en kennen de weg. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Niet eens met de schriftelijke aanwijzing

In beroep bij de rechter

Heeft u een schriftelijke aanwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? U kunt binnen twee weken tegen deze beslissing in beroep bij de Kinderrechter. Het beroep mag u zelf instellen, door een brief te schrijven aan de rechter. Vermeld daarin uw bezwaren, motivatie en redenen. U mag een alternatief voorstellen of omschrijven hoe het anders had gekund. Vergeet niet om de schriftelijke aanwijzing bij te voegen. Beter kunt u ons vragen om het bezwaar namens u te schrijven. Wij zijn professionals en weten welke argumenten wel of niet kunnen slagen. Uw belang wordt daarmee het beste gediend.

De procedure

De zitting bij de Kinderrechter

Nadat het beroep tegen de schriftelijke aanwijzing is ontvangen door de griffie van de rechtbank, wordt u uitgenodigd voor een zitting. Wij noemen dat een mondelinge behandeling. Tijdens die zitting gaat de rechter eerst luisteren naar de verschillende standpunten. Mogelijk heeft de gecertificeerde instelling of jeugdbeschermer al een schriftelijke reactie of uitleg gegeven in de vorm van een verweerschrift. Wij bepleiten uw standpunt en leggen dat in juridische vaktermen uit aan de rechter waarom u zich niet kunt verenigen met de beslissing. Nadat de rechter het verhaal van beide kanten heeft aangehoord, zal hij of zij een beslissing nemen. Bekeken wordt of de beslissing van de jeugdbeschermer voldoende zorgvuldig tot stand is gekomen en goed gemotiveerd is. De rechter maakt altijd een belangenafweging, waarbij uw kind voorop dient te staan.

Na de beslissing

Wijziging of vervallen van de aanwijzing

Houdt u er rekening mee dat de schriftelijke aanwijzing van kracht is vanaf het moment dat u de beslissing ontvangen heeft. Los van de vraag of u beroep heeft aangetekend. Pas vanaf het moment dat de rechter de schriftelijke aanwijzing vervallen verklaart, geldt deze niet meer. Mogelijk zijn de omstandigheden waaronder of waardoor de aanwijzing is gegeven in de tussentijd vervallen of gewijzigd. In dat geval kunt u de jeugdbeschermer vragen de schriftelijke aanwijzing in te trekken of te wijzigen. U heeft tevens het recht om de jeugdbeschermer om een schriftelijke bevestiging van de wijziging dan wel intrekking te vragen. De beslissing op dit verzoek moet de jeugdbeschermer binnen twee weken nemen. Doet hij of zij dat niet? Dan kunt u opnieuw beroep aantekenen bij de rechter. Wij helpen u daar graag bij.

Wij komen op voor uw recht

Jeugdrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.