Omgangsregeling

Goede afspraken zijn belangrijke fundamenten
Als dat ontbreekt is de hulp van een advocaat noodzakelijk
Wij staan u bij

Omdat u het beste wilt voor uw kind(eren)

Het recht op omgang is een wettelijke plicht

Omgang met uw kind(eren) is niet alleen een fundamenteel recht, het is in beginsel een wettelijke plicht. Het maakt hierbij niet uit of u gezag heeft of niet. Omgang met beide ouders is namelijk belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Aangezien omgang vaak grote gevolgen heeft in niet alleen het leven van uw kind, maar ook uw bestaan, kunt u beter goed juridisch advies inwinnen bij de vaststelling van een dergelijke regeling. Het geeft immers meer rust als uw kinderen zorgeloos kunnen switchen tussen beide ouders en gelukkig zijn ondanks een scheiding.

Wat houdt een dergelijke regeling in?

Een omgangsregeling (een zorgregeling genoemd bij ouders met gezag) is een regeling waarin u als ouders afspraken heeft gemaakt over waar en wanneer er contact is tussen u en uw kind. Dat kan gaan om fysiek dan wel telefonisch contact of bijvoorbeeld via videobellen. Bij La Causa Advocaten weten wij exact wat er voor nodig is om u hierin te begeleiden. Wij hechten veel waarde aan een goede bemiddeling tussen ouders om strijd, die ten koste gaat van uw kind, te voorkomen.

Altijd in het belang van uw kind

Een omgangsregeling moet altijd in het belang zijn van uw kind. Om die reden is een regeling maatwerk en deze kan worden aangepast als uw leefsituatie of die van de andere ouder verandert. Vanaf 12 jaar heeft het kind zelf inspraak en wordt er met zijn/haar mening rekening gehouden. Dit betekent evenwel nog niet dat het kind zelfstandig beslist hoe de regeling vormgegeven wordt. Het kind is immers minderjarig en heeft de sturing en hulp van de ouders nodig.

Omgangsregeling bij (echt)scheiding

Een omgangsregeling of zorgregeling is uiteraard alleen nodig in het geval u niet (meer) samenwoont. Het doel van een omgangsregeling is enerzijds dat het contact tussen u en uw kind gewaarborgd blijft. Anderzijds dat er duidelijkheid komt voor alle betrokkenen. Het is zowel voor ouders als kinderen prettig als de omgang ontspannen en in harmonie verloopt. Onze advocaten en juristen bij La Causa staan u graag bij in het maken van de juiste keuzes. Als alle betrokkenen tevreden zijn met de regeling, levert dat gelukkige ouders en kinderen op. Daar staan wij voor!

Wat staat er in

EEN OMGANGSREGELING

De inhoud van een dergelijke regeling is afhankelijk van uw situatie en de behoeften van de betrokkenen. Waar wij onder meer met u naar gaan kijken zijn:

Frequentie en duur van de omgang

Hoe vaak en hoe lang is contact met uw kind mogelijk, bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks of maandelijks.

Plaats en vorm van de omgang

Waar of hoe zal de omgang plaatsvinden. Denk aan een bezoek bij u of de andere ouder/verzorger thuis, bij een opvanglocatie of derde persoon. Moet er worden overnacht?
Is telefonisch contact of videobellen aan de orde, of is uw kind daar nog niet aan toe?

Verantwoordelijkheden

Ook wordt bekeken wie uw kind haalt en wie brengt. En wie betaalt voor het vervoer. Wordt uw kind in huis afgegeven, bij de voordeur of op een andere locatie.

Flexibiliteit

Hoe is de regeling in afwijkende situaties, bijvoorbeeld bij ziekte of in de vakantie(s). Waar is uw kind in geval van een verjaardag of bijzondere dag?

Begeleiding

Mocht er begeleiding van derden nodig zijn, hoe is die begeleiding dan geregeld. Is er tussenkomst nodig van bijvoorbeeld een gezinsvoogd of een omgangsconsulent? En wat als omgang niet wordt toegestaan, of wordt beperkt?

Omgangsvormen

Hoe gaat u met elkaar om bij het halen en brengen. Wat bespreekt u juist wel of juist niet in bijzijn van uw kind. Welke persoonlijke spullen gaan wel mee, of juist niet?

Informatie over het kind

Wat deelt u wel of niet over de omgang of ontwikkeling van uw kind en hoe wordt die informatie gedeeld.

 

Omgang regelen in

een ouderschapsplan

Juist omdat een omgangsregeling maatwerk betreft, is het verstandig (en wettelijk gezien in beginsel verplicht) om in het geval van een (echt)scheiding duidelijke afspraken te maken over voornoemde details van de omgangsregeling.

De te maken afspraken kunnen worden vastgelegd in de vorm van een ouderschapsplan.
In deze regeling kunt u onder meer afspraken maken over de dagen, tijden, haal- en brengmomenten en de vakanties, feestdagen en verjaardagen.

Wij helpen u graag bij de advisering en het schrijven van een ouderschapsplan. Mocht u behoefte hebben aan bemiddeling of mediation, dan zijn wij er graag voor u.

Hulp bij uw

omgangsregeling

Een omgangsregeling opstellen

Onze advocaten en juristen kunnen samen met u en zo mogelijk de andere ouder/verzorger een omgangsregeling opstellen die in het belang is van het kind. Ook helpen wij bij het aanpassen of stoppen van de regeling in het geval dat noodzakelijk in het belang van het kind is.

Representatie in rechte

Lukt het niet om in overleg tot een oplossing te komen, dan kunnen wij u vertegenwoordigen in een rechtszaak als het gaat om een geschil over de omgang met uw kind.

Mediation

Onze advocaten en juristen kunnen tevens als mediator optreden om zo een oplossing te vinden voor geschillen over de omgang met uw kind.

Advies

Wij geven advies over de omgang en de rechten en plichten van ouders/verzorgers in het kader van een omgangsregeling.

Begeleiding

U en de andere ouder/verzorger krijgen begeleiding bij de uitvoering van de omgangsregeling, bijvoorbeeld bij het maken van afspraken of bij problemen die zich daaromtrent voordoen.

 

Een goede regeling is goud waard

Wijziging van de omgangsregeling

Is uw vastgestelde omgangsregeling niet meer up to date? Bij een wijziging van omstandigheden, zoals een verhuizing, een nieuw gezin of een andere levensfase van uw kind kan de regeling worden aangepast aan de nieuwe situatie. Een wijziging mag en kan altijd in goed overleg of door de feitelijke gang van zaken. Is het in uw geval noodzakelijk om de rechter te vragen om de regeling te wijzigen? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ouder die weigert ergens aan mee te werken of dat uw kind niet meer naar de andere ouder wil gaan. In die gevallen staan wij u graag bij.

De omgangsregeling stopzetten

Alleen in uitzonderlijke situaties mag de omgang stopgezet worden. Het kan zijn dat omgang niet langer in het belang van uw kind is. Echter alleen in uitzonderlijke gevallen kan dat wettelijk gezien aan de orde zijn. Het oordeel is uiteraard uiteindelijk altijd aan de rechter. Twijfelt u of u de omgang stop mag zetten? Wij kunnen voor u inschatten of er wel genoeg redenen zijn om de omgang stop te mogen zetten, dan wel juist door moet gaan. Mocht u daarover twijfelen, dan bent u bij ons welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Hebben alleen ouders recht op omgang?

In speciale situaties hebben ook andere personen dan de ouders recht op omgang. Dat kunnen bijvoorbeeld een opa en/of oma zijn, maar ook broertjes en zusjes. Heeft u hier vragen over? Voel u vrij om uw vraag met ons te bespreken.

Vertegenwoordiging in rechte

Mocht u er onderling niet uitkomen, dan kunnen wij u vertegenwoordigen in rechte als het gaat om een geschil over omgang met een kind.

Familierechtadvocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.