Jeugdbeschermingstafel (JBT)

In gesprek met de gemeente
Het verschil tussen vrijwillig, het drang- en het dwangkader
Direct een advocaat nodig?

Uw kind centraal

In overleg met alle partijen

Bij problemen over uw kind of gezinssituatie kunt u een uitnodiging krijgen voor een gesprek aan de Jeugdbeschermingstafel. U gaat dan in gesprek met de gemeente en de hulpverlening over de groei en veiligheid van uw kind. Het gesprek is vrijwillig, maar het is zeker aan te raden dat u daarbij aanwezig bent.

Het doel

Het doel is te komen tot een wijs besluit dat de ontwikkeling van uw kind ten goede zal komen. De reden hiervoor kan zijn dat een hulpverlener zorgen heeft over een onveilige gezinssituatie, niet toereikende hulpverlening of dat er zelfs een kinderbeschermende maatregel wordt overwogen. Als het goed is, bent u vooraf op de hoogte gesteld door de hulpverlener die de melding heeft gemaakt. Het verzoek dat is ingediend is het uitgangspunt voor het gesprek aan de tafel.

Vertrouwenspersoon

U heeft het recht om een vertrouwenspersoon, zoals een maatschappelijk werker of een advocaat, mee te nemen,. Zo kunnen wij u voorbereiden op en begeleiden bij het gesprek. Ons advies aan u is om u pro-actief op te stellen, want uw kind is het waard.

Aanwezigen

U, uw kind, de Gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instelling

U gaat in gesprek met alle betrokkenen, waaronder de melder, een voorzitter met griffier van de gemeente en de professionele partijen. Denkt u hierbij aan de Raad voor de Kinderbescherming, een jeugdbeschermingsorganisatie, het wijkteam en, als uw kind ouder dan 12 jaar is, uw kind zelf. Tijdens het gesprek zou er tijd en ruimte moeten zijn om uw visie op de situatie te geven en die zo nodig toe te lichten. U moet in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen om de situatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Wanneer de situatie duidelijk is, zal gekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. Mogelijk wordt er besloten tot een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming of juist niet. In beide gevallen wordt duidelijk vastgelegd welke hulpverlener betrokken blijft en welke hulp er voortgezet zal worden. Wanneer er ondanks de afspraken zorgen blijven over uw kind(eren), zullen er veiligheidsafspraken gemaakt worden. Meestal duurt zo’n gesprek een uur tot anderhalf uur. Wij kunnen u voorbereiden en begeleiden bij deze gesprekken.

Oplossingen bedenken

Wat gaat werken?

De oplossingen die tijdens het gesprek aan de orde komen zijn in hoofdlijnen onder te verdelen als volgt. Er is hulpverlening in het vrijwillig kader mogelijk, of die moet worden aangepast om de situatie te verbeteren. U maakt afspraken over hoe het dan anders moet en dit wordt uitgevoerd. Vaak gebeurt dit in overleg met het CJG en/of in samenwerking met het Wijkteam. Een andere optie is dat de hulpverlening wordt geïntensiveerd. Er worden concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt. Uw vrijheden worden al beperkt, want als de doelen niet worden nagestreeft of behaald, dan kan tot een raadsonderzoek worden besloten. Zijn voornoemde doelen niet haalbaar, dan wordt besloten dat er een onderzoek start door de Raad voor de Kinderbescherming. Hierin wordt onderzocht of er een kinderbeschermingsmaatregel dient te komen. Denk aan een ondertoezichtstelling, Machtiging tot uithuisplaatsing of gesloten plaatsing. De kinderrechter beslist hier uiteindelijk over.

Uitvoering

Verwijzing naar de professionals

Met onze begeleiding kunt u vast een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming afwenden en wordt het vrijwillig kader opgepakt. De afspraken die u heeft gemaakt tijdens de jeugdbeschermingstafel zijn uitgewerkt in een adviesbrief, die u thuis rustig door heeft kunnen lezen. De aangeboden hulpverlening moet nu van de grond gaan komen binnen de termijn die er is afgesproken. Er zijn concrete doelen en afspraken gemaakt, waar zowel u als de hulpverlening zich voor moet gaan inzetten. Met een goede wil en het juiste advies, komt u er wel.

Wij helpen u bruggen bouwen

Jeugdrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.