Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV'80)

Internationale regels over de aanpak van kinderontvoering
Uw kind dient in beginsel zo spoedig mogelijk te worden teruggeleid, tenzij...
Direct een advocaat nodig?

Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV'80)

Wanneer is er spake van kinderontvoering

Bij kinderontvoering in internationale gevallen is het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV’80) het meest gezaghebbende verdrag. In dit verdrag zijn regels opgenomen over de vraag wanneer er sprake kan zijn van kinderontvoering en onder welke omstandigheden een kind eventueel niet hoeft terug te keren. Meer dan 90 landen zijn aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag ’80. Een redelijk grote kans dat het land waar u kind naar is ontvoerd, is aangesloten. Op grond van het verdrag heeft elke lidstaat een Centrale Autoriteit Kinderontvoering waar ouders terecht kunnen met vragen over dit soort kwesties.

Tot 16 jaar en hoorrecht kinderen

Het verdrag is van toepassing op kinderen tot 16 jaar. Mocht uw kind ouder zijn dan 16, maar jonger dan 18 jaar dan staat hij of zij nog steeds onder gezag. Op grond van dit gezagsrecht kan wel worden gevraagd om een gezagsbeslissing. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de hoofdverblijfplaats. In tegenstelling tot de meeste familiezaken worden kinderen in kinderontvoering situaties al gehoord vanaf 8 jaar. De kinderen spreken altijd alleen met de rechter en diens griffier. De ouder bij wie de kinderen op dat moment zijn, mag nooit bij het gesprek aanwezig zijn.

Bijzonder curator

In elke IKO procedure wordt een bijzonder curator benoemd die de stem van het kind vertegenwoordigt. Deze Bijzonder Curator, vaak een kinderpsycholoog of gedragskundige, gaat met de kinderen in overleg en verwoord de standpunten of belangen van de kinderen richting de rechtbank. 

De regiezitting

Zodra het verzoek ontvangen wordt bij de rechtbank, wordt direct een zittingsdatum voor de eerste zitting gepland. Meestal vindt die eerste zitting al plaats binnen 2-3 weken na indiening. Tijdens de eerste zitting, de zogenaamde regiezitting, wordt bekeken welke verweren verwerende ouder naar voren gaat brengen. Verder wordt nagegaan of omgang voor de tussengelegen periode mogelijk is. Om vervolgens te bespreken of er een mogelijkheid bestaat voor cross-border mediation. Ten slotte wordt de bijzonder curator benoemd. De bijzonder curator gaat met de kinderen in overleg en geeft hun standpunt weer aan de rechters. De Raad voor de Kinderbescherming is ook aanwezig, geeft de rechter advies en kan helpen bij de eerste contacten tussen de achtergebleven ouder en de kinderen.

Cross border mediation

Mocht u beiden besluiten tot cross border mediation, dan worden de gesprekken meestal al in dezelfde week ingepland bij twee gespecialiseerde mediators. De gesprekken vinden plaats gedurende twee tot drie dagen, waarbij gestreefd wordt naar een oplossing voor het geschil. Mocht dat niet gevonden kunnen worden, dan is het mogelijk om een zogenaamde ‘spiegelovereenkomst’ te maken. Een overeenkomst in het geval het kind mag blijven dan wel wordt teruggekeerd, of bijvoorbeeld over de tijdelijke contacten. Wij begeleiden u bij de mediation, zijn aanspreekpunt en vertrouwenspersoon.

De inhoudelijke behandeling

Stel dat de mediation niet tot een oplossing leidt, dan wordt de tweede en inhoudelijke behandeling ingepland. Deze zitting vindt in de regel plaats binnen 2-3 weken na de regiezitting. U zult dan drie rechters zien, die aan de hand van de processtukken vragen gaan stellen en goed zullen luisteren naar hetgeen wij, als uw advocaat en u naar voren zullen brengen. De rechtbank doet 14 dagen na de mondelinge behandeling schriftelijk uitspraak in uw zaak. 

Zodra de uitspraak ontvangen is, wordt u gelijk geïnformeerd over de uitkomst, de mogelijkheid van Hoger Beroep en de vervolgstappen. Wij bespreken de beslissing en de overwegingen van de rechters in begrijpelijke taal. Met het uiteindelijke doel om de teruggeleiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar begeleiden wij u uiteraard bij.

Met de nodige spoed en voortvarendheid wordt uw zaak opgepakt, opdat u zo snel mogelijk duidelijkheid heeft.

De juiste bijstand in geval van een internationale kinderontvoering

IKO advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.