Gedragsregels

Gedragsregels voor advocaten. Om de kwaliteit te waarborgen

Kwaliteitsbewaking door toezicht

De Advocatenwet

De Nederlandse Orde van Advocaten is ingesteld bij wet, de Advocatenwet genoemd.

Op basis van deze wet, staat elke advocaat ingeschreven op het tableau van zijn orde, in het geval van onze advocaten is dat de Orde van Advocaten in het Arrondissement Den Haag. Deze locale Orde houdt toezicht op de advocaten in haar Arrondissement.

Een advocaat moet zich uiteraard aan de wet- en regelgeving houden. Voor advocaten zijn deze regels specifiek geregeld in artikel 46 Advocatenwet.

Artikel 46 van de Advocatenwet luidt als volgt:

“De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme , de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het hof van discipline.”

Gedragsregels

De bepalingen van artikel 46 Advocatenwet zijn nader uitgewerkt en ingevuld in de Gedragsregels. Deze richtlijn wordt steeds tussentijds herzien en de meest recente versie van die regels zijn de Gedragsregels 2022.

In de gedragsregels staat nader beschreven hoe een betamelijk handelend advocaat zich dient te gedragen en aan welke voorwaarden en eisen hij/zij zich dient te houden. De gedragsregels zijn geen bindende voorschriften, doch vormen een richtlijn bij het uitvoeren van de dagelijkse praktijk. Bij de behartiging van belangen staat altijd het belang van de cliënt voorop.

Ondanks dat onze advocaten en medewerkers zich altijd willen houden aan de regelgeving, kan het zijn dat er een geschil ontstaat over de dienstverlening of uitvoering van de opdracht. Bij geschillen over het optreden van de advocaat kunt u eengebruik maken van de interne klachtenregeling.

Geschillenregeling

De regeling is op te vragen bij het kantoor. Daarnaast neemt dit kantoor deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit houdt in dat de advocaat met zijn cliënt schriftelijk overeen kan komen dat geschillen die onoplosbaar zijn gebleken aan de de Geschillencommissie Advocatuur zullen worden voorgelegd, evenals de door cliënt niet (geheel) betaalde declaraties van dit kantoor. Een folder van deze geschillenregeling wordt op uw verzoek aan u overhandigd. Deze regeling is ook vindbaar op de website www.advocatenorde.nl alsmede www.degeschillencommisie.nl.

Ten slotte kan een klacht worden ingediend bij de deken van het Arrondissement waarin de advocaat werkzaam is.

Geen derdengeldenrekening

Het kantoor houdt geen derdengeldenrekening aan.

 

 

 

Advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden, Delft of online.