Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

La Causa Advocaten

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Om onze algemene voorwaarden te downloaden, klik je hier.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en onderhandelingen als ook op iedere opdracht en alle (rechts)handelingen en overeenkomsten – toekomstige, vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdrachten daaronder inbegrepen – tussen La Causa Advocaten (hierna te noemen: ‘La Causa’) en derden, waaronder opdrachtgever(s), tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. La Causa is een eenmanszaak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 51756218, die zich richt op het uitoefenen van het beroep van advocaat en alle daarmee samenhangende werkzaamheden. La Causa is gevestigd in Leiden en Delft en deze praktijk wordt mede uitgeoefend door de personen die door La Causa contractueel zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van La Causa maar ook ten aanzien van haar werknemers en ingeschakelde derden/hulppersonen. Zijn deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing verklaard, dan wordt de laatst geldende versie toepasselijk geacht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. In het geval de andere partij naar de eigen algemene voorwaarden verwijst, worden deze onder verwijzing naar artikel 6:225 lid 3, laatste zin Burgerlijk Wetboek (BW) door La Causa uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een bepaling uit de tussen La Causa en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) strijdig is met de algemene voorwaarden van La Causa, dan prevaleren de bepalingen van de overeenkomst(en).
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden, dan wel een gedeelte van een bepaling, nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen, dan wel het overige gedeelte van de (ver)nietig(d)e bepaling, van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. La Causa en opdrachtgever(s) treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. La Causa is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2. Opdracht en opzegging

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens La Causa, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is La Causa verplicht om de identiteit van de opdrachtgever(s) te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
 2. Zowel La Causa als de opdrachtgever(s) hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. Ieder der partijen kan door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
 3. De overeenkomst bestaat uit een mondelinge opdracht, de opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die La Causa schriftelijk dan wel mondeling met de opdrachtgever(s) maakt. Onder schriftelijk wordt in ieder geval verstaan op papier of via een e-mailbericht.
 4. Ingeval van een contractuele relatie tussen La Causa en de opdrachtgever, welke relatie niet eindigt met de uitvoering van een opdracht, maar voor onbepaalde duur is aangegaan, kan ieder van de partijen die contractuele relatie schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 

Artikel 3. Inschakeling derden/hulppersonen

 1. Elke aan La Causa gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in derden/hulppersonen, waaronder interim advocaten, mediators, fiscalisten, deurwaarders en externe adviseurs, in te schakelen indien dit noodzakelijk wordt geacht en worden, namens opdrachtgever, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden/hulppersonen aanvaard. De opdrachtgever geeft La Causa op voorhand toestemming om gegevens die voor deze derde(n) van belang zijn aan hen te overleggen.

 

Artikel 4. Aanspraken derden en vrijwaring

 1. La Causa voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van opdrachtgever(s). Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of de uitvoering daarvan. Ook niet wanneer zij als (in)direct belanghebbende(n) zijn aan te merken. Opdrachtgever vrijwaart La Causa voor aanspraken door derden, uit welke hoofde ook en de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in het bijzonder als deze aanspraken het gevolg zijn van door opdrachtgever verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van La Causa.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van La Causa voor schade jegens opdrachtgever(s) en derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door La Causa gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van La Causa of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, een en ander met een maximum van € 2.500,–, behoudens opzet of grove schuld.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht van opdrachtgever(s) in ieder geval indien er uiterlijk binnen 12 maanden nadat opdrachtgever het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, geen rechtsvordering is ingesteld door/namens opdrachtgever jegens La Causa. La Causa is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever, op het moment waarop de aansprakelijkheid ontstaat, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens La Causa.
 4. La Causa is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden of hulppersonen.
 5. La Causa wordt gevrijwaard van alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door La Causa uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever(s).
 6. La Causa is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.

 

Artikel 6. Honorarium en betaling

 1. La Causa brengt voor haar dienstverlening een honorarium aan de opdrachtgever(s) in rekening. Het honorarium wordt in principe berekend door het aantal uren dat door de betrokken advocaten of medewerkers aan de zaak is besteed te vermenigvuldigen met de voor de betrokken advocaten of medewerkers geldende tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van het rechtsgebied en van de ervaring en specialisatiegraad van de betrokken advocaten, juristen en juridisch-medewerkers.
 2. La Causa zorgt er daarbij voor dat, rekening houdend met de omstandigheden, te allen tijde een redelijk bedrag aan honorarium in rekening wordt gebracht.
 3. Het honorarium kan worden verhoogd met een opslag van 6% voor kantoorkosten, zoals telecom-, reproductie-, uittreksel- en portokosten, doch in ieder geval een vast minimum bedrag ter vergoeding van deze kosten van € 50,00 incl. BTW.
 4. Alle door La Causa bij de uitvoering van een opdracht gemaakte externe kosten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, etc.) die buiten de kantoorkosten vallen, zullen daarnaast zonder enige opslag als verschotten in rekening worden gebracht. Als dergelijke kosten in een bepaalde maand bijzonder hoog zijn, zal La Causa die tussentijds in rekening kunnen brengen.
 5. La Causa behoudt zich het recht voor om haar uurtarieven (excl. BTW) tussentijds, doch in ieder geval jaarlijks op 1 januari te verhogen door middel van indexering. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.
 6. La Causa is bevoegd om – alvorens haar werkzaamheden aan te vangen – een voorschot te verlangen, welk voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 7. Tevens biedt La Causa de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien de opdrachtgever voor dit laatste in aanmerking meent te komen, dient de opdrachtgever dit met La Causa overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Is er niets schriftelijk bepaald omtrent de gefinancierde rechtsbijstand, wordt er vanuit gegaan dat de opdrachtgever geen beroep wenst te doen op dit stelsel of afstand heeft gedaan van dit recht.
 8. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening te worden voldaan op het aangegeven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is La Causa gerechtigd haar werkzaamheden in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. La Causa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van de werkzaamheden.
 9. Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en heeft La Causa recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten (met een minimum van € 40,-, (prijspijl 2023) dan wel het minimum dat in de volgende jaren gebruikelijk wordt) worden in rekening gebracht conform de staffel in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Daarnaast maakt La Causa vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente, ex artikel 6:119 BW. Betaling strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 10. Het is opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens La Causa op te schorten, dan wel enige inhouding of verrekening toe te passen.

 

Artikel 7. Klachten en Geschillenregeling Advocatuur

 1. Als de opdrachtgever vragen heeft over door La Causa aan de opdrachtgever verleende diensten, of daarover een klacht heeft, kan de opdrachtgever zich daarvoor steeds tot haar contactpersoon bij La Causa wenden. De klachtenregeling van La Causa is te raadplegen via: https://www.lacausa-advocaten.nl/klachtenregeling.

 

Artikel 8. Geheimhouding en dataverkeer

 1. La Causa zal vertrouwelijke informatie die zij van de opdrachtgever(s), dan wel derden namens de opdrachtgever(s) ontvangt in het kader van de uitvoering van de opdracht vertrouwelijk behandelen, een en ander met inachtneming van de toepasselijke regelgeving. La Causa heeft toestemming van de opdrachtgever(s) om met de opdrachtgever, dan wel die derden, te communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via e-mail, videocall en telefoon, behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke afspraak.
 2. La Causa zal vertrouwelijke informatie die zij van de opdrachtgever(s) ontvangt in het kader van de uitvoering van de opdracht vertrouwelijk behandelen, een en ander met inachtneming van de toepasselijke regelgeving. Iedere medewerker van La Causa is op grond van de voor advocaten van toepassing zijnde wet- en regelgeving gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt mogelijk ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd.
 3. La Causa is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mailverkeer en andere vormen van dataverkeer. La Causa en opdrachtgever(s) zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

 

Artikel 9. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Voor zover La Causa bij het verlenen van diensten aan opdrachtgever(s) persoonsgegevens verwerkt, zal zij handelen conform hetgeen geldt op grond van de thans geldende privacywetgeving (waaronder de AVG).
 2. La Causa zal geen persoonsgegevens verwerken zonder dat zij daarvoor een wettelijke grondslag heeft. La Causa zal persoonsgegevens enkel delen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de opdrachtgever of La Causa hiertoe verplicht is op grond van de wet. Ook kan La Causa een vertaalbureau of externe adviseurs, zoals een interim advocaat, fiscalist, mediator, accountant, deurwaarder of andere geheimhouders, inschakelen wanneer dat noodzakelijk is om de belangen van opdrachtgever(s) in een specifiek dossier te behartigen, mits de verstrekking van persoonsgegevens verenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden.
 3. La Causa zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en houdt zich hierbij – voor zover aanwezig – aan de wettelijke bewaartermijnen.
 4. Door La Causa ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. La Causa is voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt nimmer aansprakelijk.
 5. De privacyverklaring op de website van La Causa maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en is te raadplegen via https://www.lacausa- advocaten.nl/privacy-beleid.

 

Artikel 10. Derdenbeding

 1. Op deze algemene voorwaarden, inclusief de in artikel 5 geformuleerde aansprakelijkheidsbeperkingen en afstandsverklaring, alsmede de in artikel 4 geformuleerde vrijwaring, kan ook een beroep worden gedaan door alle bij La Causa werkzame personen, in welke hoedanigheid ook, alsmede door hun rechtsopvolgers. Al het geen ten voordele van La Causa is bedongen in deze voorwaarden zal ten behoeve van hen gelden als een onherroepelijk om niet overeengekomen beding in de zin van artikel 6:253 BW. De werking van artikel 6:254 BW wordt uitgesloten.

 

Artikel 11. Waarneming

 1. Indien de bij La Causa werkzame advocaten onverhoopt allemaal niet aanwezig zijn of gedurende geruime tijd niet zelf in staat zijn de praktijk uit te oefenen, zal de praktijk worden waargenomen door mr. S.V. Jansen, advocaat te Zoetermeer.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Ten aanzien van geschillen die behoren tot de competentie van de civiele rechter, zullen deze uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Haag.

 

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. De algemene voorwaarden kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels zijn opgesteld. In geval van enig verschil in inhoud of interpretatie tussen deze versies, is de Nederlandse versie bindend. La Causa behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten waar La Causa partij bij is. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website www.lacausa-advocaten.nl.

Advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.